Etikk og integritet

Vi driver en anstendig virksomhet

Vi streber etter å overholde de høyeste standarder for rettferdig og etisk praksis i enhver handling vi foretar oss, hver eneste dag, på tvers av alle våre lokasjoner. Dette er i overensstemmelse med vår visjon og verdier som virksomhet. 

Denne kulturen av integritet styrkes av "grunnloven" i vår virksomhet. Vår etiske kodeks veileder oss om hvordan vi forventer at medarbeiderne skal oppføre seg når de utfører sitt daglige arbeid, og er et nyttig verktøy for å forhindre uansvarlig eller ulovlig atferd.

Dette er understøttet av vår Group Compliance Policies (som blant annet inkluderer en anti-bestikkelse og en antitrust policy), som er designet for å forsikre at våre ansatte, leverandører, forretningspartnere, salgsagenter, underleverandører og distributører overholder Prysmian Groups måte å gjøre forretninger.  

Vår kodeks for etikk og overholdelse lever og endrer seg i takt med utviklingen av virksomheten i en konkurransedyktig verden.

Vi vurderer løpende alle gjeldende lover og bestemmelser vedrørende disse områder, og endrer vår politikk i overensstemmelse med den seneste beste praksis. Vi tar også hensyn til våre interessenter i disse spørsmål, og overveier deres anmodninger om lovelighet og anstendighet. Vi sørger også for å støtte vår etiske atferd med forskjellige initiativer, blant annet et nylig lansert Whistleblower program.

Oppdateringer til våre policyer utsendes til hele virksomheten og blir gjort tilgjengelig for alle ansatte og tilknyttede virksomheter.

Du kan lære mer om de ulike etikk og integritets policyer på de dedikerte sidene nedenfor. 

Vår etiske kodeks, prinsipper og praksis

Prysmian Groups etiske kodeks er grunnlaget for vår forretnings "grunnlov". Det er et spekter av rettigheter og moralske prinsipper som definerer etisk og sosialt ansvar for enhver person i organisasjonen.


Kodekset består av tre søyler:

1. Etikk i forretningsaktiviteter: Søken etter fortjeneste rettferdiggjør ikke uanstendig atferd. Fortjeneste skal oppnås med respekt for reglene og våre konkurrenter, og ved rettferdig og transparente handlinger som forutser og imøtekommer markedets behov, og dermed skaper verdi for alle interessenter.

2. Etikk ved interne relasjoner: Vi er oppmerksomme på betydningen av relasjonene med våre medarbeidere. Vi styrker disse ved å respektere deres rettigheter, forventninger og behov, og ved å sørge for forbedring i deres levevilkår og faglige vekst. Individet er sentralt for vår fremtidige utvikling som selskap. 

3. Etikk i miljømessige og sosiale forhold:  På bakgrunn av vår sterke overbevisning i prinsippet om bærekraftig utvikling, jobber vi verden over med respekt for miljøet og lokalsamfunn. Samtidig oppmuntrer vi til ansvarlig bruk av ressurser og promoterer lokale prosjekter som har som formål å støtte oppunder de berørte områder. 

Alle virksomheter i Prysmian Group konsernet er enige om å overholde disse etiske regler, gjeldende lovregulering og regler og prosedyrer vedtatt av Prysmian Group.

Vår etiske kodeks er i overensstemmelse med internasjonale beste praksis og i samsvar med prinsippene nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs grunnleggende konvensjoner. 

 

Til støtte for vår etiske kodeks

Integritet er en nøkkelverdi for Prysmian Group. For å sikre at integritet etterleves på alle nivåer i virksomheten, har vi etablert en overholdelsesorganisasjon for å overvåke overholdelsen av vår etiske kodeks og andre relevante overholdelses policyer.

Organisasjonen består av følgende roller:
• Chief Compliance Officer: Styrer alle overholdelsespolicyer og prosedyrer, herunder etisk kodeks. Rapporterer til Control and Risks Committee og Chief Executive Officer i Prysmian Group.
 Local Compliance Officer: Til stede hos alle Prysmian Group selskaper for å sikre en enhetlig implementering av overholdelsespolicyer.


Å øke medarbeidernes oppmerksomhet

For å sikre medarbeidernes bevissthet om alle policyer i Prysmian Group, har vi introdusert en e-læringsmodul på vårt intranett. Gjennomøring av denne modulen er obligatorisk for alle Prysmian Groups ledelse og ansatte. Nye versjoner av denne online applikasjonen blir tilgjengeliggjort på Prysmian Groups intranett og de ansatte blir informert når disse oppdateringene er tilgjengelige. Med denne tilnærmingen sikter vi på å holde våre ansatte kontinuerlig engasjert i våre policyer og stimulere større forståelse for deres viktighet for oss som bedrift. 

 

Last ned vår etiske kodeks her

Prysmian Group tar avskaffelse av korrupsjon og urettferdig konkurranse svært alvorlig. Med tanke på dette inneholder konsernets overholdelsespolicy, fastlagt i vår atferdskodeks, en anti-bestikkelsespolicy og en anti-trust policy. Begge dokumenter er publisert på bedriftens intranet, hvor alle ansatte har tilgang til dem og enhver oppdatering blir kommunisert til alle i selskapet.  

Anti-bestikkelses policy

Denne policyen forbyr korrupsjon av både offentlige embedspersoner og privatpersoner. Det krever at alle ansatte i Prysmian Group følger disse regler og bestemmelser, og dersom nevnte regler er mindre restriktive, gjelder lovgivningen om korrupsjon i de land de ansatte jobber eller er aktive.

I henhold til denne policyen, kan ingen ansatte gi, love å gi, tilby eller godkjenne betaling av noe som helst av verdi, enten direkte eller indirekte, til vinning for offentlig ansatte, med mindre det er i henhold til alle gjeldende lover og uttrykkelig tillatt av Prysmian Groups policy.

Offentlige embedspersoner betyr i dette henseende ansatte i et offentlig selskap eller et selskap kontrollert av staten. Dette inkluderer kommersielle enheter, internasjonale offentlige organanisasjoner, politiske partier, - medlemmer eller - kandidater.

Last ned fullstendig Anti-Bribery Policy her.

 

Antitrustkodeksen

Denne koden beskriver problemene knyttet til anvendelsen av italiensk og EUs konkurransepolitikk med hensyn til avtaler og misbruk av dominerende stillinger. De spesifikke situasjonene som oppstår må vurderes i hvert enkelt tilfelle mot dette rammeverket.

Last ned vår fullstendige antitrustkodeks her.


 

Vi oppfordrer sterkt deleide tilknyttede selskaper og tredjeparter til å vedta lignende retningslinjer og praksis, særlig hvis de er lokalisert, eller driver forretninger, i et land som har undertegnet OECD-konvensjonen om bekjempelse av bestikkelse av utenlandske tjenestemenn i internasjonale forretningstransaksjoner

I Prysmian Group fremmer vi aktivt handelspraksis som sikrer en ansvarlig og bærekraftig forsyningskjede, og at etiske, økonomiske, miljømessige og sosiale standarder møtes i hele selskapet og i hele verdikjeden. Disse prinsippene er nedfelt i vår Code of Business Conduct.

Koden gjelder alle ansatte og de som driver forretninger med oss. Prinsippene i kodeksen dekker alle forretningstransaksjoner og daglige aktiviteter til våre ansatte, konsernets virksomheter og deres leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underentreprenører og distributører.

Dokumentet dekker følgende forhold: Forretningsintegritet (rettferdig handel, interessekonflikter, gaver og tilbud om underholdning, korrupsjon, ansvarlighet); menneskerettigheter og arbeidstakere (underjordisk arbeid og slaveri, helse og sikkerhet på jobben, ikke-diskriminering, foreningsfrihet og kollektive forhandlinger); miljø (forsiktighetsprinsipp, bruk av råvarer og overholdelse, bruk av energi, klimagasser og andre utslipp, vannforbruk, avfallsproduksjon og resirkulering).

 

Vår forretningskodeks og konsernets anvendelse av de relaterte retningslinjene er formidlet til alle leverandører i kvalifiseringsfasen.

Koden er tilgjengelig for alle ansatte vårt intranett og eventuelle oppdateringer sendes over hele selskapet.

Last ned vår fullstendige kodeks om god forretningsskikk her