Åpenhetsloven

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

Prysmian Group Norge AS motsetter seg enhver form for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold – i både vår egen verdikjede, våre leverandørers verdikjeder, samt hos våre samarbeidspartnere. Vi jobber daglig for å sikre at vi er en ansvarlig virksomhet som forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, inkludert Åpenhetsloven. Vi stiller oss positive til Åpenhetslovens formål om å fremme virksomheters ansvar for å besørge grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ønskes en innsynsbegjæring, send en e-post til: [email protected]

Om Prysmian Group

Prysmian Group Norge AS er en del av det globale konsernet Prysmian Group med hovedkontor i Milano, Italia. Selskapet er verdens største kabelprodusent, og er listet på børsen i Milano (FTSE MIB Index). I 2022 hadde konsernet en omsetning på 16 MRD EUR. Selskapet har 150 års erfaring og 30 000 ansatte fordelt på fabrikker og kontorer i 50 land. I Norge har organisasjonen vært til stede siden 1913, og har i alle år vært en viktig hjørnesteinsbedrift i Drammen.

Rutiner og retningslinjer

Åpenhetsloven er innarbeidet i vårt ledelsessystem, som er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det er definert ansvarlige for prosessene inkludert rutiner ved eventuelle påviste negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har også definert tydelige svarfrister for de eventuelle innsynsbegjæringene vi skulle få iht. loven. Våre aktsomhetsvurderinger er allerede implementert igjennom flere av våre eksisterende prosesser, for eksempel igjennom leverandørgodkjenninger og evaluering av leverandører. Prysmian Group Norge AS vil årlig utarbeide en redegjørelse som vil bli publisert med årsrapporten. Prysmian Groups etiske retningslinjer er tilgjengelig for alle ansatte på flere språk, og legger til grunn at alle ansatte overholder gjeldende lover og regler, kontraktsmessige forpliktelser, internasjonalt anerkjent menneskerettigheter samt de krav som følger av god forretningsskikk og anerkjente normer for personlig opptreden.

Funn og tiltak

Aktsomhetsvurderingen ble gjennomført for egen virksomhet samt leverandørkjede og nære interessenter. I samarbeid med tillitsvalgte har vi evaluert oss selv i forhold til OECDs retningslinjer for ansvarlighet ved bruk av Ansvarlighetskompasset, et «test-deg-selv»-verktøy utgitt av Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Involvering av tillitsvalgte er viktig for oss, og har også blitt hensyntatt i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Prysmian Group Norge AS har kartlagt og vurdert faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede og hos nære interessenter. Det er ikke påvist noen faktiske negative konsekvenser i vår kartlegging. Det er prioritert å undersøke risiko hos leverandører vi har vurdert med størst risiko for mulige brudd. Av konkrete tiltak gjort er å etterspørre ekstra dokumentasjon i kartleggingen, i tillegg til dialog om kravene fra Prysmian Groups etiske retningslinjer angående grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Klikk her for signert redegjørelse aktsomhetsvurderinger 2023

Ønsker du å sende en innsynsbegjæring? Kontakt oss på [email protected].

Send innsynsbegjæring